STOWARZYSZENIE WNĘTRZA DESIGNU

Stowarzyszenie WNĘTRZA DESIGNU powstało 20 sierpnia 2015 roku z inicjatywy Doroty Kuneckiej i Joanny Wędrychowicz oraz grupy przyjaciół i pasjonatów nowoczesnego designu: Mirka Bartkowskiego, Piotra Pireckiego, Ani i Rafała Sabatów, Edwarda Mullera oraz wielu innych wspierających nas osób.  Cele działalności Stowarzyszenia doskonale odzwierciedla poświęcony im fragment naszego  statutu:

WŁADZE STOWARZYSZENIA:
prezes – DOROTA KUNECKA –  architekt, designer
vice prezes –  JOANNA KINGA WĘDRYCHOWICZ – dziennikarz, grafik, designer
vice prezes – PIOTR DARIUSZ PIRECKI –  wykładowca, publicysta

SKŁAD ZARZĄDU
Sabat Rafał Członek Rady Nadzorczej
Kunecka Karolina Członek Rady Nadzorczej
Trzeciecki Rafał Filip Członek Rady Nadzorczej
Bartkowski Mirosław Jan Członek Zarządu
Sabat Anna Członek Zarządu
Kunecka Dorota  Prezes Zarządu
Wędrychowicz Joanna Kinga Wiceprezes Zarządu
Pirecki Piotr Dariusz Wiceprezes Zarządu

 nr KRS 0000571782

SIEDZIBA : Łódź, Tymienieckiego 25c / recepcja LOFT APARTS / osoby do kontaktu:  Anna i Rafał Sabatowie
ADRES KORESPONDENCYJNY: 93-510 Łódź, Ciołkowskiego 16 / osoby do kontaktu: Dorota Kunecka ( tel: 502 616 232 ),
Joanna Wędrychowicz ( tel: 881 323 353 ), Mirosław Bartkowski (tel: 606 885 115)

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 1. propagowanie polskiego designu z uwzględnieniem tradycyjnej, polskiej wielokulturowości;
 2. wspieranie i propagowanie polskiego designu krajobrazowego, architektonicznego, wnętrzarskiego i meblarskiego;
 3. wyszukiwanie, wspieranie i promowanie młodych talentów, związanych przede wszystkim z polskim designem krajobrazowym, architektonicznym, wnętrzarskim i meblarskim, a także wspieranie młodych talentów plastycznych, muzycznych i literackich, jako nieodzownej inspiracji dla spójnej całości polskiego designu;
 4. przypominanie i propagowanie historycznego tła powiązań pomiędzy środowiskiem artystów, designerów, rzemieślników i wytwórców branży architektonicznej i wnętrzarskiej. Zwrócenie uwagi młodych twórców na skutki tej relacji wyrosłe z tradycji łódzkiej PWSSP im. Władysława Strzemińskiego, a obecnie ASP w Łodzi;
 5. pokazywanie pozytywnego wpływu wielokulturowości na kreatywność środowiska designerów, na przykładzie specyficznej struktury kulturowej Łodzi oraz unikalnej łódzkiej architektury post-przemysłowej i industrialnej;
 6. aktywizacja środowiska wiejskiego i małomiasteczkowego w kierunku realizacji celów statutowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania szans dla realizacji twórczych;
 7. zwrócenie uwagi na możliwość inspiracji współczesnego designu krajobrazowego architektonicznego, wnętrzarskiego i meblarskiego polską tradycją ludową i rzemiosłem artystycznym;
 8. integracja środowiska twórców, producentów i osób związanych z designem krajobrazowym, architektonicznym, wnętrzarskim, meblarskim oraz szeroko pojętą sztuką.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie działalności popularyzatorskiej, edukacyjnej, informacyjnej, integracyjnej, związanej z polskim designem krajobrazowym, architektonicznym, wnętrzarskim i meblarskim;
 2. organizowanie sympozjów, konferencji, kursów, instruktaży, szkoleń, seminariów, pokazów, warsztatów lub innych zajęć oraz imprez dla środowisk twórczych i odbiorców związanych przede wszystkim z polskim designem, a także innymi szeroko pojętymi dziedzinami sztuki;
 3. tworzenie miejsc integracji dla środowisk twórczych: galerii, pracowni twórczych, przestrzeni edukacyjnych dla potrzeb warsztatów i szkoleń, z możliwością ekspozycji prac i dokonań twórców- ze szczególnym wskazaniem lokalizacji w rejonie historycznego Księżego Młyna;
 1. organizowanie aktywnego udziału w szeroko pojętej reaktywacji przestrzeni architektonicznej, w szczególności z uwzględnieniem procesu postępującej rewitalizacji okolic Księżego Młyna, oraz odbudowa relacji społecznych i ginących zawodów: stolarstwo artystyczne, renowacja mebli, ceramika, metaloplastyka, kowalstwo artystyczne, artystyczna obróbka szkła, drewna, tkactwo artystyczne;
 1. wykorzystanie multimediów do inicjowania współpracy pomiędzy środowiskiem młodych twórców, uznanych designerów i producentów branży architektonicznej, wnętrzarskiej, meblarskiej i innej;
 2. gromadzenie i propagowanie w mediach dorobku i osiągnięć środowiska związanego z polskim designem krajobrazowym, architektonicznym, wnętrzarskim, meblarskim i innym;
 3. tworzenie kanałów wymiany informacji pomiędzy środowiskiem polskich i zagranicznych twórców związanych z designem krajobrazowym, architektonicznym, wnętrzarskim, meblarskim i innym;
 4. organizowanie i realizacja projektów finansowych celem wspierania i propagowania młodych talentów – realizujących się w dziedzinie designu krajobrazowego, architektonicznego, wnętrzarskiego i meblowego – ze szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących od polskich i zagranicznych producentów związanych z tą branżą;
 5. poradnictwo prawno- ekonomiczne, mediacyjne, negocjacyjne oraz architektoniczne i inwestycyjne dla podmiotów funkcjonujących w dziedzinach architektury i sztuki;
 6. organizowanie pomocy socjalno-bytowej dla młodych twórców realizujących się przede wszystkim w dziedzinie designu krajobrazowego, architektonicznego, wnętrzarskiego, meblowego oraz pozostałych dziedzinach sztuki;
 7. podejmowanie działań zmierzających do konsolidacji środowiska szkół politechnicznych, szkół artystycznych, szkół rzemiosła artystycznego i wyższych uczelni artystycznych związanych z designem krajobrazowym, architektonicznym, wnętrzarskim i meblarskim, a także sztuk plastycznych, muzycznych, literackich i innych;
 8. promocja i prezentacja osiągnięć łódzkiego designu na imprezach krajowych i zagranicznych;
 9. organizacja imprez charytatywnych i zbiórek publicznych dla realizacji celów statutowych;
 10. patronowanie i wspieranie imprez propagujących polski design i polskich twórców realizujących się w dziedzinie m. innymi designu krajobrazowego, architektonicznego, wnętrzarskiego i meblarskiego, rzemiosła artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem sztuk: metaloplastycznych, ceramicznych, artystycznej obróbki szkła, drewna i tkactwa artystycznego;
 11. działalność wydawnicza m.in. wydawanie pisma w formie drukowanej i elektronicznej, integrująca i promująca środowiska sztuki związane z designem krajobrazowym, architektonicznym, wnętrzarskim i meblarskim, w szczególności w regionie łódzkim;
 12. udzielanie patronatów honorowych i medialnych przedsięwzięciom i projektom nawiązującym do celów działania Stowarzyszenia;
 13. zaangażowanie środowisk twórczych w realizację projektów wydawniczych Stowarzyszenia;
 14. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami społecznymi o tym samym lub podobnym profilu działania;
 15. organizowanie imprez integracyjnych dla członków Stowarzyszenia oraz członków innych stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznymi o tym samym lub podobnym profilu działania;
 16. współpracę z organami władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami lub organizacjami powołanymi przez nie, placówkami oświaty i wychowania w zakresie związanym z celami Stowarzyszenia;

 

Kategorie

Zapraszamy do obejrzenia PORTFOLIO zawodowego członków naszego ZESPOŁU.

Ostatnie wpisy

Archiwa